ÖZEL DEDEKTİF FİRMALARI

Özel dedektif firmaları sunmuş oldukları araştırma ve bulma hizmetini raporlayarak dosya haline dönüştürmek ve müşteriye teslim etmekle sorumludurlar. Görev tanımı bu şekilde oluşturulduğunda özel dedektif firmaları özellikle bünyelerinde bulundurmuş olduğu dedektif adli takip görevlisi ve ofis personeli elemanlarını raporlama ve rapor yazma konusunda eğitmektedirler. Müşteriye sunulacak olan dosyadaki raporların en basit ve anlaşılır şekilde olabilmesi ve mahkemeye sunulurken kaliteli bir delil olarak görülebilmesi için rapor yazma tekniklerini çok iyi öğrenilmesi gerektiğinin farkında olan özel dedektif firmaları bu noktada ciddi eğitimler vermektedirler.

Özellikle staj döneminde bolca uygulaması yaptırılan raporlamada rapor yazacak olan kişinin dedektif olması durumunda hazırlayacağı rapora fiziki takip esnasında almış olduğu notları da eklenmesi gerekmektedir. Fiziki takip esnasında alınan notlar görme, koklama, duyma, dokunma ve tatma duyularının bir araya gelerek hafızada oluşturduğu bilgileri içermektedir. Özel dedektif firmaları tarafından yapılan psikolojik çalışmalar toplanan bilgilerin birçoğunun bilinçaltına yerleştiğini göstermekte ve bir olaydan hemen sonra bilinç altına alınan bilgilerin yüzde otuzunu ancak hatırlayabilmek olduğunu göstermektedir. Eğer bir dedektif olay anında not almazsa takip altında tuttuğu konunun sadece yüzde onuna ya da yüzde otuzuna sahip olacaktır. Bu yüzden hazırlanacak rapor için bir dedektifin olay anı takibi esnasında not alması ve tuttuğu bu notları rapora girecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Özel dedektif firmaları ile çalışan dedektifler görev bitimi sonrasında hazırlamış oldukları raporda muhakkak raporun yazılacağı makamı belirtmek zorundadır. Ayrıca özel dedektif firmaları hazırlanan bu raporda hadiselerin kronolojik olarak sıralanmasına dikkat etmelidir. Olayın müşteriden kendilerine talep ediliş şekillerini muhakkak rapora yerleştirmeli ve bu rapora hazırlanan sözleşmeyi muhakkak koymalıdırlar. Gelen konu başlığı doğrultusunda mağdurun hangi taraf olduğunu, şüphelinin hangi taraf olduğunu ve gelen konu başlığındaki olaya dahil edilebilecek sanıkların ya da şüphelilerin kimler olduğunu rapora işlemek zorundadır. Özel dedektif firmaları raporu hazırlarken bir suç unsuru meydana gelmiş ise suç unsurunu rapora girmek ve oluşturulan suç unsurunun türünü rapora işlemek zorundadırlar. Örneğin gelen konu başlığı eşlerin birbirinden mal kaçırması ise ve şüpheli şahsın gerçekten mal kaçırdığı tespit edilmiş ise bunun bir suç unsuru olarak bir suç türü olarak rapora işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca rapor oluşturulurken delil olarak sunulan her bir olay ya da görüntünün meydana geliş yeri, günü ve saati muhakkak belirtilmek zorundadır. Bir örnekle açıklayacak olursak bir eş aldatma olayı gerçekleştiriyorsa aldattığı kişiyle buluştuğu yer, aldattığı kişiyle buluştuğu gün ve saat muhakkak deliller ile birlikte rapora işlenmelidir.

Durumun tespit edildiği yer kimi zaman özel bir tarif gerektirebilir. Böyle bir durumda rapora yerin özel tarifi girilmelidir. Ayrıca özel dedektif firmaları hazırlamış oldukları raporda kullandıkları metotların neler olduklarını ve bu metotların kullanış şekillerinin nasıl olduğunu muhakkak girmek zorundadırlar. Aksi takdirde elde edilen somut verilerin herhangi bir dedektiflik mesleği ihlaline uğrayıp uğramadığı tespit edilemez. Araştırılan konunun devam edip etmediği yine rapora işlenmek zorundayken, konunun devamının takibinin sonlandırılıp sonlandırılmadığı da yine rapora girilmek zorundadır. Örneğin eş takibi esnasında eş aldatma olayını bitirmiş olabilir ya da hala ilişkisine devam ediyor olabilir. Bu durumun tespiti yapılmalı ve muhakkak rapora girilmelidir. Özel dedektif firmaları hazırlamış oldukları raporda son olarak ise bilir kişi unvanlarını kullanarak neticenin yorumunu ihtiva etmek zorundadırlar.

ÖZEL DEDEKTİF FİRMASI

Türkiye’de görev yapan bir özel dedektif firması sunmuş olduğu hizmeti raporlamak ile mükelleftir. Ancak bu raporlamayı yaparken dedektiflik mesleğinin getirmiş olduğu yöntemleri uygulama zorunluluğunun yanı sıra raporu yazarken dikkat etmesi gereken bazı unsurlara da sahiptir.

Öncelikle sunulacak olan rapor yazılırken amacın mahkemeyi ya da kurumu ilgilendirmek olduğu unutulmamalı ve de Onlara hitap edecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıca hazırlanacak olan rapor kolay okunabilmeli ve okuyacak olan kişi veya kurumun diline hitap edecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin hazırlanan rapor mahkemeye sunulacak ise hukuksal terimlerin kullanılması raporun çok daha iyi anlaşılmasını sağlayacakken, hazırlanacak olan rapor kurumsal bir firmaya sunulacaksa hazırlanan raporda kurumsal dilin kullanılması raporun çok daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Özel dedektif firması hazırladığı raporun bilgi verme amaçlı olduğunu unutmamalı ve bu yüzden de ansiklopedik bir dil kullanarak, anlaşılır kısa cümleler kurmalıdır. Edebi Terim kullanımından ve edebi benzetmelerden uzak olarak hazırlamış olduğu bu rapor, belge niteliği taşıyacak ve geçerlilik arz edecektir.

Raporda hazırlanan belgelerin yanı sıra raporda yapılan yorumlar dedektiflik firmasında görevli konunun başına getirilmiş dedektifin bizzat kendi yorumları olmalıdır. Aksi takdirde üçüncü şahısların ağzından yazılmış yorumlar geçerlilik ihtiva etmeyecektir. Bu noktada raporu hazırlayan dedektif raporu mahkemeye sunduğu zaman gelen konu başlığına dair tanık olarak kabul edilir ve gerektiği noktada hakim karşısına çıkarak ifade verir.

Özel Dedektif firması raporu hazırlarken tek bir yazı tipi kullanmalı ve tek bir harf boyutu tercih etmelidir. Ayrıca raporu hazırlarken raporun bilgisayar ortamında hazırlanmasına özen göstermeli, raporun tükenmez ve ya dolma kalem ile hazırlanmamasına dikkat etmelidir. Hazırlanan raporda hiçbir silinti veya kazıntı yapılmamalı daksil ve benzeri silme cihazları kullanılmamalıdır. Aksi takdirde rapor üzerinde oynama yapıldığı kanısı oluşacak ve raporun gerçekliği sınanmaya tabii tutulacaktır.

Özel dedektif firması hazırlamış olduğu raporu açık ve tarafsız bir şekilde kaydetmeli, yanlı olduğunu gösteren herhangi bir ifade kullanmamalıdır. Aksi takdirde rapor içerisinde yer alan yanlı ifadeler karşı tarafın avukatı tarafından tespit edilir ve mahkemece raporun yanlı olarak hazırlandığı öne sürülerek raporun geçersizliği talep edilir. Hakim bu talebi haklı bulduğunda ise hazırlanan rapor ve toplanan bütün deliller geçersiz hükmüne düşer ve sunulan özel dedektif firması hizmeti geçersiz kabul edilir.

Hazırlanan raporda özel dedektif firması elde edilen bilgilerin kimden, ne zaman ve nasıl alındığını muhakkak belirtmeli, raporun tanzim edildiği tarihi ve zamanı raporun en sonunda belirtmelidir. Ayrıca raporun son hazırlıklarını yaparken başka herhangi bir yazı giremeyecek şekilde raporu dizayn etmeli boşluk ya da içerik girecek alan bırakmamalıdır. Yukarıdaki tüm bu hususlara dikkat ettiği takdirde özel dedektif firması hazırlamış olduğu raporu müşterisine ve mahkemeye sunabilir. Sunduğu bu raporun gerçekliği ve tarafsızlığı incelendiğinde %100 gerçek ve tarafsız sonucu çıkacağı için firma başarılı bir hizmet sunmuş olarak görülecektir.

ÖZEL DEDEKTİF FİRMA HİZMETLERİ

Özel dedektif firma hizmetleri son dönemlerde vermiş oldukları kurumsal hizmetlerle sıkça anılmaktadırlar. Özellikle personel takibi yaptırmak isteyen kurumlar özel dedektif firmaları ile çalışarak onların sunmuş olduğu bu hizmeti almakta ve personellerinin işe gerçek anlamda gereken eforu sarf edip sarf etmediklerini, başka firmalar için casusluk yapıp yapmadıklarını, kurumdan hırsızlık yaparak para ya da değerli eşya çalımı yapıp yapmadıklarını, kurumun itibarsızlaştırılması için çalışmalar yürütüp yürütmediğini takip ettirmektedir. Özel dedektif firma hizmetleri arasında yer alan personel takibi hizmetinde dedektifler personel kontrolü yaparken bazı noktalara önem göstermektedir.

Öncelikle takibini yapacağı personelin kurum içerisinde belirli bölgelere girebilen bir personel olup olmadığını araştırır. Bu noktada özellikle kurum içerisinde çalışan temizlik personelleri kurumda bulunan bütün ofis odalarına girdiği için en çok tehlike arz eden kişilerdir. Kurumun belli birimlerinde çalışan personellerin diğer birimlere ne kadar sık girip çıktığı inceleme altına alınır ve diğer birimler de meydana gelen olaylar hakkında sorumlu olup olmadığı araştırılır. Özel Dedektif firma hizmetleri veren dedektifler bu noktada yetkili olan personelin sadece yetkili olduğu yerlere girip çıkabilmesi ne dikkat etmektedir. Böylece yetki alanlarında meydana gelen sorunlara dair hangi personelin hangi görevi noktasında sıkıntı çıkarttığını çok daha iyi gözlemleyebilmektedirler.

Örneğin bir televizyon kanalının ana kumanda ya da reji birimine sadece bu birimlerde görev yapan kişiler girebilir. Üstelik bu odaları kendilerine ait güvenlik kartları bulunduğu için bu kartı elinde bulundurmayan hiç kimse odaya girip çıkamaz. Birimlerde meydana gelen sorunlar noktasında dedektifin yapacağı personel takibinin en başında bu birimlerde yer alan personeller gelecektir. Onların incelemesi bittikten sonra hala sorumlu kişi bulunamadı ise bu birimlere en çok girip çıkan diğer personellerin tespiti yapılacak ve araştırma onlar üzerinden yürütülecektir.

Bu noktada Dedektiflerin sunmuş oldukları özel dedektif firma hizmetleri arasında yaptıkları personel takibinde girilmemesi gereken alana zorla girmek isteyen ya da gizlice girmek isteyen personelleri tespit ettikten sonra bu durumun somut delillerini raporlayarak kurum yetkililerine bildirir. Örneğin gizli kamera ile tespit edilmiş bir olayda personel bir başkasına ait kartı çalarak girilmemesi gereken odaya girerken görülebilir. Bu durumda görevli dedektif personeli alıp sorguya çekemez. Sadece olay görüntülerini müşterisi olan kuruma göstererek personelin üstlerine hesap vermesini sağlar.

Gelen konu başlığı ile görevlendirilmiş dedektifler özel dedektif firma hizmetleri sunarken personel takibi noktasında personele gelen ziyaretçilerin sıkılığını ve bu ziyaretçilerle hangi alanlarda ne kadar süre görüşmeler yaptığını tespit eder. Yapılan tespit sonucunda gelen ziyaretçinin casusluk yapmasını isteyen kişi ya da casusluk yapmasına aracı olan kişi olduğu tespit edildiği anda ise yine durum müşterisi olan kurumun yönetim birimine bildirilir.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER